ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เชี่ยวชาญ เป็นธรรม นำสมัย ใส่ใจเศรษฐกิจและสังคม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนกคดีล้มละลายในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เรื่อง “แนวทางการพิจารณาคดีฟื้นฟูกิจการ”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนกคดีล้มละลายในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ  เรื่อง “แนวทางการพิจารณาคดีฟื้นฟูกิจการ”
     เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร นายกมล ธีรเวชพลกุล รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนกคดีล้มละลายในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เรื่อง “แนวทางการพิจารณาคดีฟื้นฟูกิจการ” โดยได้รับเกียรติจาก นายเอื้อน ขุนแก้ว ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา อภิปรายหัวข้อ ภาพรวมคดีฟื้นฟูกิจการในประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา และนายวิรัตน์ วิศิษฏ์วงศกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา อภิปรายหัวข้อ คดีฟื้นฟูกิจการในสำนวนสาขาคดี  ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีล้มละลายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาคดีฟื้นฟูกิจการได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน 


เอกสารแนบ