ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • The Court of Appeal for Specialized Cases


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศแผนกคดีทั้ง 5 แผนก
แผนกคดีล้มละลาย
 1. คำร้องที่ คล.1/2559
 2. คำร้องที่ คล.2/2559
 3. คำร้องที่ คล.3/2559
 4. คำร้องที่ คล(อ).1/2560
 5. คำร้องที่ คล(อ).2/2560
 6. คำร้องที่ คล(อ).3/2560
 7. คำร้องที่ คล(อ).4/2560
 8. คำร้องที่ คล(อ).5/2560
 9. คำร้องที่ คล(อ).6/2560
 10. คำร้องที่ คล(อ).7/2560
 11. คำร้องที่ คล(อ).8/2559
 12. คำร้องที่ คล(อ).9/2559
 13. คำร้องที่ คล(อ).10/2559
 14. คำร้องที่ คล(อ).11/2559
 15. คำร้องที่ คล(อ).12/2560
 16. คำร้องที่ คล(อ).13/2560
 17. คำร้องที่ คล(อ).14/2560
 18. คำร้องที่ คล(อ).15/2560
 19. คำร้องที่ คล(อ).16/2560
 20. คำร้องที่ คล(อ).17/2560
 21. คำร้องที่ คล(อ).18/2560
 22. คำร้องที่ คล(อ).19/2560
 23. คำร้องที่ คล(อ).20/2560
 24. คำร้องที่ คล(อ).21/2560
 25. คำร้องที่ คล(อ).22/2560
 26. คำร้องที่ คล(อ).23/2560
 27. คำร้องที่ คล(อ).24/2560
 28. คำร้องที่ คล(อ).25/2560
 29. คำร้องที่ คล(อ).26/2560
 30. คำร้องที่ คล(อ).27/2560
 31. คำร้องที่ คล(อ).28/2560
 32. คำร้องที่ คล(อ).29/2560
 33. คำร้องที่ คล(อ).30/2560
 34. คำร้องที่ คล(อ).31/2560
 35. คำร้องที่ คล(อ).32/2560
 36. คำร้องที่ คล(อ).33/2560
 37. คำร้องที่ คล(อ).34/2560
 38. คำร้องที่ คล(อ).35/2560
 39. คำร้องที่ คล(อ).36/2560
 40. คำร้องที่ คล(อ).37/2560
 41. คำร้องที่ คล(อ).38/2560
 42. คำร้องที่ คล(อ).39/2560
 43. คำร้องที่ คล(อ).40/2560
 44. คำร้องที่ คล(อ).41/2560
 45. คำร้องที่ คล(อ).42/2560
 46. คำร้องที่ คล(อ).43/2560
 47. คำร้องที่ คล(อ).44/2560
 48. คำร้องที่ คล(อ).45/2560
 49. คำร้องที่ คล(อ).46/2560
 50. คำร้องที่ คล(อ).47/2560
 51. คำร้องที่ คล(อ).48/2560
 52. คำร้องที่ คล(อ).49/2560
 53. คำร้องที่ คล(อ).50/2560
กฎหมายและระเบียบ
ข้อมูล พ.ร.บ. เกี่ยวกับการตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
 1. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘
 2. พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทําการศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
 3. พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 4. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 5. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 6. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 7. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
 8. พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 1. พ.ร.บ.การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ.2548
 2. พ.ร.บ.คุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม พ.ศ.2543
 3. พ.ร.บ.คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546
 4. พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2534
 5. พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
 6. พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
 7. พ.ร.บ.การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ.2557
 8. พ.ร.บ.ความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ.2548
 9. พ.ร.บ.การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548
 10. พ.ร.บ.การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ.2547
 11. พ.ร.บ.การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ.2546
 12. พรบ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545
 13. พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าต่างประเทศ พ.ศ.2542
 14. พ.ร.บ.การจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ.2537
 15. พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534
 16. พ.ร.บ.กักเรือ พ.ศ.2534
 17. พรบ.ป้องกันเรือโดนกันพ.ศ.2522
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนกคดีภาษี
 1. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
 2. พ.ร.บ.ไผ่ พ.ศ.2478
 3. พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478
 4. พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
 5. พ.ร.บ.ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฏากร พ.ศ.2481
 6. พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
 7. พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509
 8. พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510
 9. พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
 10. พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514
 11. พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.2514
 12. พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522
 13. พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
 14. พ.ร.บ.ส่งออกไปและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522
 15. พ.ร.บ.จัดสรรภาษีสุรา พ.ศ.2527
 16. พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตพ.ศ.2527
 17. พ.ร.ก.กำหนดพิกัดศุลกากร พ.ศ.2530
 18. พ.ร.บ.กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ.2554
 19. พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558
 20. พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558
แผนกคดีทั้ง 5 แผนก

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

20

     เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน  เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๓ ชั้น ๒ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๖๘ ในโอกาสมาศึกษาดูงานที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ในการนี้ นางเมทินี ชโลธร กล่าวต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ศาลนำมาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการคดีในด้านต่างๆ เช่น การตรวจสอบความคืบหน้าของคำพิพากษา คำวินิจฉัย คำสั่งคำร้องและคำร้องปล่อยตัวชั่วคราว(ประกัน) ทางเว็บไซต์ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จากนั้น นางอโนชา ชีวิตโสภณ นายกมล ธีรเวชพลกุล นายวินัย เรืองศรี นายชูเกียรติ ดิลกแพทย์ นายสนิท ตระกูลพรายงาม รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ  ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการตรวจร่างคำพิพากษา คำวินิจฉัย คำสั่งคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานพิมพ์คำพิพากษา นายอัครพงศ์ ชิณประทีป รองเลขานุการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ Smartphone Application (Appealsctalk) เพื่อให้ผู้ช่วยผู้พิพากษา  รุ่นที่ ๖๘  มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการคดีในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
อ่านข่าว