ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เชี่ยวชาญ เป็นธรรม นำสมัย ใส่ใจเศรษฐกิจและสังคมลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ เรื่อง การขออนุญาตอุทธรณ์ในคดีล้มละลาย
แผนกคดีล้มละลาย
 1. คำร้องที่ คล (อ).1/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.263/2560)
 2. คำร้องที่ คล (อ).2/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.328/2560)
 3. คำร้องที่ คล (อ).3/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ ล.11377/2550)
 4. คำร้องที่ คล (อ).4/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.304/2560)
 5. คำร้องที่ คล (อ).5/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.280/2560)
 6. คำร้องที่ คล (อ).6/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ ช.4264/2556)
 7. คำร้องที่ คล (อ).7/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.296/2560)
 8. คำร้องที่ คล (อ).8/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ ล.589/2559)
 9. คำร้องที่ คล (อ).9/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.247/2560)
 10. คำร้องที่ คล (อ).10/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.340/2560)
 11. คำร้องที่ คล (อ).11/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.330/2560)
 12. คำร้องที่ คล (อ).12/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.345/2560)
 13. คำร้องที่ คล (อ).13/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.239/2560)
 14. คำร้องที่ คล (อ).14/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.338/2560)
 15. คำร้องที่ คล (อ).15/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.779/2560)
 16. คำร้องที่ คล (อ).16/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สฟ.67/2560)
 17. คำร้องที่ คล (อ).17/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.259/2560)
 18. คำร้องที่ คล (อ).18/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สฟ.68/2560)
 19. คำร้องที่ คล (อ).19/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.24/2561)
 20. คำร้องที่ คล (อ).20/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.346/2560)
 21. คำร้องที่ คล (อ).21/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.8/2561)
 22. คำร้องที่ คล (อ).22/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ ล.709/2559)
 23. คำร้องที่ คล (อ).23/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.72/2561)
 24. คำร้องที่ คล (อ).24/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.319/2560)
 25. คำร้องที่ คล (อ).25/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.284/2560)
 26. คำร้องที่ คล (อ).26/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.25/2561)
 27. คำร้องที่ คล (อ).27/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ ฟ.10/2558)
 28. คำร้องที่ คล (อ).28/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ 3191/2559)
 29. คำร้องที่ คล (อ).29/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.334/2560)
 30. คำร้องที่ คล (อ).30/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.103/2561)
 31. คำร้องที่ คล (อ).31/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.65/2561)
 32. คำร้องที่ คล (อ).32/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.107/2561)
 33. คำร้องที่ คล (อ).33/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.2436/2560)
 34. คำร้องที่ คล (อ).34/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ ฟ.7/2561)
 35. คำร้องที่ คล (อ).35/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ ฟ.8/2561)
 36. คำร้องที่ คล (อ).36/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.119/2561)
 37. คำร้องที่ คล (อ).37/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.110/2561)
 38. คำร้องที่ คล (อ).38/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.333/2561)
 39. คำร้องที่ คล (อ).39/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.45/2561)
 40. คำร้องที่ คล (อ).40/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ ฟ.10/2560)
 41. คำร้องที่ คล (อ).41/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.79/2561)
 42. คำร้องที่ คล (อ).42/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.17/2561)
 43. คำร้องที่ คล (อ).43/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.127/2561)
 44. คำร้องที่ คล (อ).44/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.98/2561)
 45. คำร้องที่ คล (อ).45/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.163/2561)
 46. คำร้องที่ คล (อ).46/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ ล.1880/2559)
 47. คำร้องที่ คล (อ).47/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.166/2561)
 48. คำร้องที่ คล (อ).48/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.148/2561)
 49. คำร้องที่ คล (อ).49/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.137/2561)
 50. คำร้องที่ คล (อ).50/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ ฟ.50/2560)
 51. คำร้องที่ คล (อ).51/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.113/2561)
 52. คำร้องที่ คล (อ).52/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.179/2561)
 53. คำร้องที่ คล (อ).53/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.3/2561)
 54. คำร้องที่ คล (อ).54/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ ล.8510/2553)
 55. คำร้องที่ คล (อ).55/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.124/2561)
 56. คำร้องที่ คล (อ).56/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.249/2561)
 57. คำร้องที่ คล (อ).57/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.217/2561)
 58. คำร้องที่ คล (อ).58/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.174/2560)
 59. คำร้องที่ คล (อ).59/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.256/2561)
 60. คำร้องที่ คล (อ).60/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.258/2561)
 61. คำร้องที่ คล (อ).61/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.216/2561)
 62. คำร้องที่ คล (อ).62/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.149/2561)
 63. คำร้องที่ คล (อ).63/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีแดงที่ สล.224/2561)
 64. คำร้องที่ คล (อ).64/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ สฟ.13/2561)
 65. คำร้องที่ คล (อ).65/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ สล.267/2561)
 66. คำร้องที่ คล (อ).66/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ สล.254/2561)
 67. คำร้องที่ คล (อ).67/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ ล. 5920/2549)
 68. คำร้องที่ คล (อ).68/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ ช.1793/2560)
 69. คำร้องที่ คล (อ).69/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ ฟ.39/2560)
 70. คำร้องที่ คล (อ).70/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ สล.314/2561)
 71. คำร้องที่ คล (อ).71/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ สล.195/2561)
 72. คำร้องที่ คล (อ).72/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ สล.229/2561)
 73. คำร้องที่ คล (อ).73/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ ช.841/2561)
 74. คำร้องที่ คล (อ).74/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ สล.228/2561)
 75. คำร้องที่ คล (อ).75/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ สล.328/2561)
 76. คำร้องที่ คล (อ).76/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ สล.245/2561)
 77. คำร้องที่ คล (อ).77/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ สล.303/2561)
 78. คำร้องที่ คล (อ).78/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ สล.272/2561)
 79. คำร้องที่ คล (อ).79/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ สล.259/2561)
 80. คำร้องที่ คล (อ).80/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ สล.290/2561)
 81. คำร้องที่ คล (อ).81/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ ล.5194/2561)
 82. คำร้องที่ คล (อ).82/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ สล.204/2561)
 83. คำร้องที่ คล (อ).83/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ สล.295/2561)
 84. คำร้องที่ คล (อ).84/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ สล.143/2561)
 85. คำร้องที่ คล (อ).85/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ สล.322/2561)
 86. คำร้องที่ คล (อ).86/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ สล.321/2561)
 87. คำร้องที่ คล (อ).87/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ สล.319/2561)
 88. คำร้องที่ คล (อ).88/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ สล.302/2561)
 89. คำร้องที่ คล (อ).89/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ สล.201/2561)
 90. คำร้องที่ คล (อ).90/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ สฟ.24/2561)
 91. คำร้องที่ คล (อ).91/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ สล.350/2561)
 92. คำร้องที่ คล (อ).92/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ สล.148/2561)
 93. คำร้องที่ คล (อ).93/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ สล.169/2561)
 94. คำร้องที่ คล (อ).94/2561 (คดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขคดีดำที่ ล.3950/2560)
กฎหมายและระเบียบ
ข้อมูล พ.ร.บ. เกี่ยวกับการตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
 1. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘
 2. พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทําการศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
 3. พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 4. พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
 5. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 6. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙
 7. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 8. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘
 9. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 10. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
 11. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
 12. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒
 13. พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 14. พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 1. พ.ร.บ.การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ.2548
 2. พ.ร.บ.คุ้มครองแบบผังภูมิดของวงจรรวม พ.ศ.2543
 3. พ.ร.บ.คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546
 4. พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2534
 5. พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
 6. พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
 7. พ.ร.บ.การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2557
 8. พ.ร.บ.ความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ. 2548
 9. พ.ร.บ.การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548
 10. พ.ร.บ.การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ.2547
 11. พ.ร.บ.การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ.2556
 12. พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545
 13. พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542
 14. พ.ร.บ.การจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ.2537
 15. พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534
 16. พ.ร.บ.การกักเรือ พ.ศ.2534
 17. พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกันพ.ศ.2522
 18. พ.ร.บ.ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545
 19. พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
 20. พ.ร.บ.การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550
 21. พ.ร.บ.การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558
 22. พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560
 23. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนกคดีภาษีอากร
 1. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
 2. พ.ร.บ.ไพ่ พ.ศ. 2478
 3. พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478
 4. พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
 5. พ.ร.บ.ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฏากร พ.ศ.2481
 6. พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
 7. พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509
 8. พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510
 9. พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560
 10. พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
 11. พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
 12. พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.2514
 13. พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522
 14. พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
 15. พ.ร.บ.การส่งออกไปและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522
 16. พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ.2527
 17. พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตพ.ศ.2527
 18. พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 19. พ.ร.ก.กำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530
 20. พ.ร.บ.กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ.2554
 21. พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558
 22. พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558
E-library
บทความวิชาการ
 1. มาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ
 2. สาวน้อยผู้กล้าหาญ
 3. คดีลิขสิทธิ์ Zootopia
 4. วิวัฒนาการของกฏหมายแรงงานอเมริกา
 5. The Symposium on TRIPS Agreement and the National Judiciary
 6. ข้อควร (ที่ถูก ที่จะ) รู้จากการประชุมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เมืองเจนีวา
 7. คดีเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากร
 8. กฎหมายล้มละลายข้ามชาติ
 9. ปัญหาข้อขัดข้องในการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
 10. ปัญหาหนี้ภาษีอากรในคดีล้มละลาย
 11. พลวัตของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย
 12. มาตรฐานขั้นต่ำการคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้างของไทยและประเทศในอาเซียน (Thai & ASEAN Labor Laws in Term of Dismissal)
 13. การใช้ E – Court สนับสนุนการประชุมคดีและการพิจารณาพิพากษาคดีโดยองค์คณะ
 14. การไกล่เกลี่ยออนไลน์ (Online Mediation)
 15. การระงับข้อพิพาทออนไลน์ (Online Dispute Resolution : ODR)
 16. ข้อพิจารณาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 90 และมาตรา 132
 17. ข้อพิจารณาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชน และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 90 และมาตรา 132 (ประชุมย่อย)
 18. “การยกร่างและการตรวจร่างคำพิพากษาหรือคำสั่งคำร้องหรือคำวินิจฉัยทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส์”
 19. การลงโทษอาญาเพื่อการค้าในคดีลิขสิทธิ์
แผนกคดีทั้ง 5 แผนก

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

98

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๗ นาฬิกา ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจัดกิจกรรมทำบุญวันปีใหม่   ปี ๒๕๖๒ โดยมีการถวายภัตตาหารเช้า และถวายปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป หลังจากนั้นเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ กล่าวเปิดงานและอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ พร้อมทั้งมอบของขวัญและรางวัลพิเศษจำนวนมาก ให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  
อ่านข่าว