ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ยินดีต้อนรับทุกท่าน ศาลเริ่มเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

7

     เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ให้การต้อนรับ นายสมพงษ์ เหมวิมล อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางและคณะผู้บริหารศาลแรงงานกลาง เนื่องในโอกาสที่อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางได้เรียนเชิญ นางเมทินี ชโลธรประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และนายสนิท ตระกูลพรายงาม รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กฎหมายใหม่ที่มีผลต่อการดำเนินคดีในศาลแรงงานและข้อสังเกตของศาลสูงในการพิจารณาคดีแรงงาน” ระหว่างวันศุกร์ที่ ๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ยังได้หารือปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานระหว่างศาลชำนัญพิเศษกับศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

อ่านข่าว

ประกาศแผนกคดีทั้ง 5 แผนก
กฎหมายและระเบียบ
ข้อมูล พ.ร.บ. เกี่ยวกับการตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
 1. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘
 2. พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทําการศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
 3. พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 4. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 5. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 6. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 7. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
 8. พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีทรัพย์สินฯ
 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีภาษี
 3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีแรงงาน
 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีล้มละลาย
 5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีเยาวชนฯ

เขตอำนาจของศาลฯ
เขตอำนาจของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
 1. เขตอำนาจศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
แผนกคดีทั้ง 5 แผนก
โครงสร้างของศาลฯ
โครงสร้างของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
 1. โครงสร้างของศาลอุทธรณ์