ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เชี่ยวชาญ เป็นธรรม นำสมัย ใส่ใจเศรษฐกิจและสังคมลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศแผนกคดีทั้ง 5 แผนก
แผนกคดีล้มละลาย
 1. คำร้องที่ คล.1/2559
 2. คำร้องที่ คล.2/2559
 3. คำร้องที่ คล.3/2559
 4. คำร้องที่ คล(อ).1/2560
 5. คำร้องที่ คล(อ).2/2560
 6. คำร้องที่ คล(อ).3/2560
 7. คำร้องที่ คล(อ).4/2560
 8. คำร้องที่ คล(อ).5/2560
 9. คำร้องที่ คล(อ).6/2560
 10. คำร้องที่ คล(อ).7/2560
 11. คำร้องที่ คล(อ).8/2559
 12. คำร้องที่ คล(อ).9/2559
 13. คำร้องที่ คล(อ).10/2559
 14. คำร้องที่ คล(อ).11/2559
 15. คำร้องที่ คล(อ).12/2560
 16. คำร้องที่ คล(อ).13/2560
 17. คำร้องที่ คล(อ).14/2560
 18. คำร้องที่ คล(อ).15/2560
 19. คำร้องที่ คล(อ).16/2560
 20. คำร้องที่ คล(อ).17/2560
 21. คำร้องที่ คล(อ).18/2560
 22. คำร้องที่ คล(อ).19/2560
 23. คำร้องที่ คล(อ).20/2560
 24. คำร้องที่ คล(อ).21/2560
 25. คำร้องที่ คล(อ).22/2560
 26. คำร้องที่ คล(อ).23/2560
 27. คำร้องที่ คล(อ).24/2560
 28. คำร้องที่ คล(อ).25/2560
 29. คำร้องที่ คล(อ).26/2560
 30. คำร้องที่ คล(อ).27/2560
 31. คำร้องที่ คล(อ).28/2560
 32. คำร้องที่ คล(อ).29/2560
 33. คำร้องที่ คล(อ).30/2560
 34. คำร้องที่ คล(อ).31/2560
 35. คำร้องที่ คล(อ).32/2560
 36. คำร้องที่ คล(อ).33/2560
 37. คำร้องที่ คล(อ).34/2560
 38. คำร้องที่ คล(อ).35/2560
 39. คำร้องที่ คล(อ).36/2560
 40. คำร้องที่ คล(อ).37/2560
 41. คำร้องที่ คล(อ).38/2560
 42. คำร้องที่ คล(อ).39/2560
 43. คำร้องที่ คล(อ).40/2560
 44. คำร้องที่ คล(อ).41/2560
 45. คำร้องที่ คล(อ).42/2560
 46. คำร้องที่ คล(อ).43/2560
 47. คำร้องที่ คล(อ).44/2560
 48. คำร้องที่ คล(อ).45/2560
 49. คำร้องที่ คล(อ).46/2560
 50. คำร้องที่ คล(อ).47/2560
 51. คำร้องที่ คล(อ).48/2560
 52. คำร้องที่ คล(อ).49/2560
 53. คำร้องที่ คล(อ).50/2560
 54. คำร้องที่ คล(อ).51/2560
 55. คำร้องที่ คล(อ).52/2560
 56. คำร้องที่ คล(อ).53/2560
 57. คำร้องที่ คล(อ).54/2560
 58. คำร้องที่ คล(อ).55/2560
 59. คำร้องที่ คล(อ).56/2560
 60. คำร้องที่ คล(อ).57/2560
 61. คำร้องที่ คล(อ).58/2560
 62. คำร้องที่ คล(อ).59/2560
 63. คำร้องที่ คล(อ).60/2560
 64. คำร้องที่ คล(อ).61/2560
 65. คำร้องที่ คล(อ).62/2560
 66. คำร้องที่ คล(อ).63/2560
 67. คำร้องที่ คล(อ).64/2560
 68. คำร้องที่ คล(อ).65/2560
 69. คำร้องที่ คล(อ).66/2560
 70. คำร้องที่ คล(อ).67/2560
 71. คำร้องที่ คล(อ).68/2560
 72. คำร้องที่ คล(อ).69/2560
 73. คำร้องที่ คล(อ).70/2560
 74. คำร้องที่ คล (อ).71/2560
 75. คำร้องที่ คล (อ).72/2560
 76. คำร้องที่ คล (อ).73/2560
 77. คำร้องที่ คล (อ).74/2560
 78. คำร้องที่ คล (อ).75/2560
 79. คำร้องที่ คล (อ).76/2560
 80. คำร้องที่ คล (อ).77/2560
 81. คำร้องที่ คล (อ).78/2560
 82. คำร้องที่ คล (อ).79/2560
 83. คำร้องที่ คล (อ).80/2560
 84. คำร้องที่ คล (อ).81/2560
 85. คำร้องที่ คล (อ).82/2560
 86. คำร้องที่ คล (อ).83/2560
 87. คำร้องที่ คล (อ).84/2560
 88. คำร้องที่ คล (อ).85/2560
 89. คำร้องที่ คล (อ).86/2560
 90. คำร้องที่ คล (อ).87/2560
 91. คำร้องที่ คล(อ).1/2561
 92. คำร้องที่ คล(อ).2/2561
 93. คำร้องที่ คล(อ).3/2561
 94. คำร้องที่ คล(อ).4/2561
 95. คำร้องที่ คล(อ).4/2561
 96. คำร้องที่ คล(อ).5/2561
 97. คำร้องที่ คล(อ).6/2561
 98. คำร้องที่ คล(อ).7/2561
 99. คำร้องที่ คล(อ).8/2561
 100. คำร้องที่ คล(อ).9/2561
 101. คำร้องที่ คล(อ).10/2561
 102. คำร้องที่ คล(อ).11/2561
 103. คำร้องที่ คล(อ).12/2561
 104. คำร้องที่ คล(อ).13/2561
 105. คำร้องที่ คล(อ).14/2561
 106. คำร้องที่ คล (อ).15/2561
 107. คำร้องที่ คล (อ).16/2561
 108. คำร้องที่ คล (อ).17/2561
 109. คำร้องที่ คล (อ).18/2561
 110. คำร้องที่ คล (อ).19/2561
 111. คำร้องที่ คล (อ).20/2561
 112. คำร้องที่ คล (อ).21/2561
 113. คำร้องที่ คล (อ).22/2561
 114. คำร้องที่ คล (อ).23/2561
 115. คำร้องที่ คล (อ).24/2561
 116. คำร้องที่ คล (อ).25/2561
 117. คำร้องที่ คล (อ).26/2561
 118. คำร้องที่ คล (อ).27/2561
 119. คำร้องที่ คล (อ).28/2561
กฎหมายและระเบียบ
ข้อมูล พ.ร.บ. เกี่ยวกับการตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
 1. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘
 2. พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทําการศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
 3. พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 4. พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
 5. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 6. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙
 7. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 8. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘
 9. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 10. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
 11. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
 12. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒
 13. พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 14. พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 1. พ.ร.บ.การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ.2548
 2. พ.ร.บ.คุ้มครองแบบผังภูมิดของวงจรรวม พ.ศ.2543
 3. พ.ร.บ.คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546
 4. พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2534
 5. พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
 6. พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
 7. พ.ร.บ.การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2557
 8. พ.ร.บ.ความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ. 2548
 9. พ.ร.บ.การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548
 10. พ.ร.บ.การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ.2547
 11. พ.ร.บ.การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ.2556
 12. พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545
 13. พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542
 14. พ.ร.บ.การจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ.2537
 15. พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534
 16. พ.ร.บ.การกักเรือ พ.ศ.2534
 17. พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกันพ.ศ.2522
 18. พ.ร.บ.ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545
 19. พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
 20. พ.ร.บ.การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550
 21. พ.ร.บ.การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558
 22. พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560
 23. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนกคดีภาษีอากร
 1. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
 2. พ.ร.บ.ไพ่ พ.ศ. 2478
 3. พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478
 4. พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
 5. พ.ร.บ.ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฏากร พ.ศ.2481
 6. พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
 7. พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509
 8. พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510
 9. พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560
 10. พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
 11. พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
 12. พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.2514
 13. พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522
 14. พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
 15. พ.ร.บ.การส่งออกไปและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522
 16. พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ.2527
 17. พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตพ.ศ.2527
 18. พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 19. พ.ร.ก.กำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530
 20. พ.ร.บ.กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ.2554
 21. พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558
 22. พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558
E-library
แผนกคดีทั้ง 5 แผนก

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

11

          เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ข้าราชการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโครงการ “เสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชนและการประชาสัมพันธ์ หัวข้อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” โดย ดร. สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกาเป็นวิทยากร เพื่อนำไปพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพ ผ่านระบบถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) จาก ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๓ ชั้น ๒
อ่านข่าว